រាជរដ្ឋាភិបាល អនុញ្ញាតឲ្យចេញផ្សាយ ធ្វើចរាចរ និងប្រើប្រាស់ក្នុងទូទាំងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា នូវក្រដាសប្រាក់ ២ ០០០រៀល និង ២០០រៀល គំរូថ្មី

រាជរដ្ឋាភិបាល អនុញ្ញាតឲ្យចេញផ្សាយ ធ្វើចរាចរ និងប្រើប្រាស់ក្នុងទូទាំងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា នូវក្រដាសប្រាក់ ២ ០០០រៀល និង ២០០រៀល គំរូថ្មី ។Powered by Blogger.