ដំណឹងល្អ! មន្ដ្រីជាប់កិច្ចសន្យា ត្រូវបានដំឡើងប្រាក់កម្រៃប្រចាំខែពីដើមឆ្នាំ២០២៣ នេះ

រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា តាមរយៈក្រសួងមុខងារសាធារណៈ និងក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ សម្រេចដំឡើងប្រាក់កម្រៃប្រចាំខែជូនមន្ដ្រីជាប់កិច្ចសន្យាពីចំនួន ៦៧០,០០០រៀល ទៅ៧១០,០០០រៀល។

យោងតាមអនុក្រឹត្យចុះថ្ងៃទី៤ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៣ ការដំឡើងប្រាក់កម្រៃប្រចាំខែសម្រាប់មន្ដ្រីជាប់កិច្ចសន្យានេះ ត្រូវបានចាប់ផ្ដើមអនុវត្ដពីថ្ងៃទី១ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៣ តទៅ។ ក្នុងមាត្រា២ នៃអនុក្រឹត្យនេះ រាជរដ្ឋាភិបាល ក៏សម្រេចលុបចោល ឬនិរាករណ៍ អនុក្រឹត្យលេខ១៩១ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី៤ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៩ ស្ដីពីការដំឡើងប្រាក់កម្រៃប្រចាំខែសម្រាប់មន្ដ្រីជាប់កិច្ចសន្យាចោលផងដែរ៕
Powered by Blogger.