កម្រងអាហារូបករណ៍ របស់ ឯកឧត្តម ស សុខា ឆ្នាំ២០២៣

ក្នុងឆ្នាំសិក្សា២០២២-២០២៣ អាហារូបករណ៍ ស សុខា របស់ឯកឧត្តម ស សុខា រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា និងជាអនុប្រធានសហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជា ទទួលបន្ទុកខេត្តព្រៃវែង បាត់ដំបង និងខេត្តបន្ទាយមានជ័យ និងលោកជំទាវ កែ សួនសុភី ផ្តល់ជូនអាហារូបករណ៍ តាមបណ្តាសកលវិទ្យាល័យ និង វិទ្យាស្ថាន ខាងក្រោម៖

១-ឯកឧត្តម ស សុខា ផ្តល់អាហារូបករណ៍ ១០០% ចំនួន ៥កន្លែង និង ៥០% ចំនួន ១០កន្លែង ដល់សិស្ស និងនិស្សិត ដែលមកពីខេត្តព្រៃវែង បាត់ដំបង និងខេត្តបន្ទាយមានជ័យ នៅសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទនីតិសាស្ត្រ និងវិទ្យាសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ច ។
២-ឯកឧត្តម ស សុខា ផ្តល់ជូនអាហារូបករណ៍ ១០០% ចំនួន ៥កន្លែង សិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យភ្នំពេញ អន្តរជាតិ


៣-ឯកឧត្តម ស សុខា ផ្តល់ជូនអាហារូបករណ៍ ១០០% ចំនួន ៥កន្លែង សិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យភ្នំពេញ អន្តរជាតិ៤-ឯកឧត្តម ស សុខា ផ្តល់ជូនអាហារូបករណ៍ ១០០% ចំនួន ១០០កន្លែង សិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យ ឯកទេស នៃកម្ពុជា សាខាខេត្តបាត់ដំបង៥-ឯកឧត្តម ស សុខា ផ្តល់ជូនអាហារូបករណ៍ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រ ១៥កន្លែង សិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យជាតិគ្រប់គ្រង


៦-ឯកឧត្តម ស សុខា ផ្តល់ជូនអាហារូបករណ៍ ៣០កន្លែង សិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យជាតិ ជា ស៊ីម កំចាយមារ
៧-ឯកឧត្តម ស សុខា ផ្តល់អាហារូបករណ៍ ១០០% ចំនួន ២០កន្លែង សិក្សានៅវិទ្យាស្ថាន

បច្ចេកទេសឧស្សាហ កម្

៨-ឯកឧត្តម ស សុខា ផ្តល់ជូនអាហារូបករណ៍ ១០០% ចំនួន ៣០កន្លែង សិក្សានៅវិទ្យាស្ថានពហុបច្ចេកទេសព្រះកុសុមៈ


៩-ឯកឧត្តម ស សុខា ផ្តល់ជូនអាហារូបករណ៍ ១០០% ចំនួន ១០០កន្លែង សិក្សានៅវិទ្យាស្ថានអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ីសច្ចៈ១០-ឯកឧត្តម ស សុខា ផ្តល់ជូនអាហារូបករណ៍ ១០០% ចំនួន ៧០កន្លែង សិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យសម្តេចព្រះមហាសង្ឃរាជ បួរ គ្រី១១-ឯកឧត្តម ស សុខា ផ្តល់ជូនអាហារូបករណ៍ ចំនួន ៤៥កន្លែង សិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យជាតិបាត់ដំបង១២-ឯកឧត្តម ស សុខា ផ្តល់ជូនអាហារូបករណ៍ ចំនួន ៣០កន្លែង សិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យជាតិមានជ័យ១៣-ឯកឧត្តម ស សុខា ផ្តល់ជូនអាហារូបករណ៍ ១០០% ចំនួន ២៨០កន្លែង សិក្សានៅវិទ្យាស្ថានខ្មែរជំនាន់ថ្មី


១៤-ឯកឧត្តម ស សុខា ផ្តល់ជូនអាហារូបករណ៍ ១៥កន្លែង នៅសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទនីតិសាស្ត្រ និងវិទ្យាសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ច១៥-ឯកឧត្តម ស សុខា ផ្តល់អាហារូបករណ៍ ចំនួន ៣០កន្លែង សិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យ លីមកុកវីង
១៦-ឯកឧត្តម ស សុខា ផ្តល់អាហារូបករណ៍ ចំនួន ១០កន្លែង សិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញ១៧-ឯកឧត្តម ស សុខា ផ្តល់ជូនអាហារូបករណ៍ ៣០កន្លែង សិក្សានៅវិទ្យាស្ថានជាតិកសិកម្ម ព្រែកលៀប
Powered by Blogger.