វីដេអូ ៖ ខេត្តព្រះសីហនុនឹងរៀបចំការប្រកួតកីឡាចំនួន៣ប្រភេទក្នុងចំណោម៣៧ប្រភេទនៅអំឡុងព្រឹត្តិការណ៍ស៊ីហ្គេមឆ្នាំ២០២៣ ដែលកម្ពុជាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះ

វីដេអូ ៖ ខេត្តព្រះសីហនុនឹងរៀបចំការប្រកួតកីឡាចំនួន៣ប្រភេទក្នុងចំណោម៣៧ប្រភេទនៅអំឡុងព្រឹត្តិការណ៍ស៊ីហ្គេមឆ្នាំ២០២៣ ដែលកម្ពុជាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះ

https://youtu.be/-p8e_B10Oyc

Powered by Blogger.