សារសំឡេង សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ពាក់ព័ន្ធនឹងការផ្សព្វផ្សាយលក់សំបុត្រចូលទស្សនា ពិធីបើក ពិធីបិទ និងការប្រកួតកីឡាស៊ីហ្គេម

សារសំឡេង សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រី នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ពាក់ព័ន្ធនឹងការផ្សព្វផ្សាយលក់សំបុត្រចូលទស្សនា ពិធីបើក ពិធីបិទ និងការប្រកួតកីឡាស៊ីហ្គេម ។

ថ្ងៃទី៣០ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៣


យោងតាមអនុសាសន៍ដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់ សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា " ការចូលទស្សនាកីឡាស៊ីហ្គេមទាំងពិធិបើក-បិទ រួមទាំងគ្រប់ប្រភេទកីឡានានា នឹងត្រូវអនុញ្ញាតដោយសេរី និងឥតគិតថ្លៃ"

Powered by Blogger.