សេចក្ដីសម្រេច របស់ គណៈអចិន្ត្រៃគណៈកម្មាធិការកណ្តាល ស.ស.យ.ក ) ស្តីពី ការទទួលស្គាល់សមាសភាពបំពេញបន្ថែមរបស់ក្រុមការងារ កម្មវិធីផ្សព្វផ្សាយព្រឹត្តិការណ៍កីឡាស៊ីហ្គេម និងអាស៊ានប៉ារ៉ាហ្គេម ឆ្នាំ២០២៣ នៃព្រឹត្តិការណ៍អង្គរសង្ក្រាន្ត

សេចក្ដីសម្រេចស្តីពី ការទទួលស្គាល់សមាសភាពបំពេញបន្ថែមរបស់ក្រុមការងារ កម្មវិធីផ្សព្វផ្សាយព្រឹត្តិការណ៍កីឡាស៊ីហ្គេម និងអាស៊ានប៉ារ៉ាហ្គេម ឆ្នាំ២០២៣ នៃព្រឹត្តិការណ៍អង្គរសង្ក្រាន្ត ព.ស.២៥៦៦-២៥៦៧ គ.ស.២០២៣ ។
Powered by Blogger.